Články

Pohyb ako umenie

Pohyb ako umenie

Naše prejavy skrze telo môžeme hodnotiť čisto na základe estetiky. Tvary tela a rôzne pohyby sú krásne a môžu v nás vyvolať úžas.
Na druhej strane nám však telo môže slúžiť aj ako nástroj k uvedomeniu si našich pocitov a môže byť pre nás mostom k hlbšiemu prepojeniu, pochopeniu a prežívaniu samých seba.
Pri práci s mojim telom je podpora môjho zdravia pre mňa dôlezitejšia ako sústredenie sa na čo najväčší výkon, alebo estetický dojem.
Je však pre mňa veľkým zadosťučinením, ak skrze svoje telo dokážem vyjadriť nejaký hlbší vhľad, zmysel, či cnosť. Práca s telom je tak pre mňa viac umením, ako športom a je tiež nevyhnutnou súčasťou môjho prebúdzania sa a sebapoznávania.